• API
  • 中文

连接器

连接器存在于几乎所有的电气应用中,它们用于电力、电信、音频、视频、计算、嵌入式系统、自动化、运输、ATE系统和闪电等应用。连接可以是永久性的,也可以是可拆卸的。在每个联轴器中,通常有一个“内螺纹”(插座)和一个“外螺纹”(插头)配合在一起。在其内部结构中,连接器由触点或端子和电介质构成,电介质由连接器的封装或外壳固定在一起。
用于在电路之间建立电气连接或光学耦合的机电设备
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 703W-00/53 13067 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/52 5009 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/54 13262 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/03 1729 1 Bulk - Qualtek - 1.35000 - - - - -
DK 703W-00/08 1031 1 Bulk - Qualtek - 1.35000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 701W-15/26 0 1 Bulk - Qualtek - 1.45000 - - - - -
DK 701W-X2/03 0 1 Bulk - Qualtek - 1.48000 - - - - -
DK 701W-X2/02 40296 1 Bulk - Qualtek - 1.45000 - - - - -
DK 701W-15/31 5916 1 Bulk - Qualtek - 1.45000 - - - - -
DK 701W-15/21 11036 1 Bulk - Qualtek - 1.45000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PX0587 4093 1 Bulk - Bulgin - 6.80000 - - - - -
DK PX0580/63 1558 1 Bulk - Bulgin - 3.31000 - - - - -
DK PX0587/SE 324 1 Bulk - Bulgin - 8.09000 - - - - -
DK PX0580/TERM 279 1 Bulk - Bulgin - 5.83000 - - - - -
DK PX0580/PC 7352 1 Bulk - Bulgin - 3.60000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK FN9222-6-07 567 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 9.23000 - - - - -
DK FN9222B-1-06 1160 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 6.43000 - - - - -
DK FN9222-1-06 374 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 6.45000 - - - - -
DK FN9222S-3-06 105 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 6.58000 - - - - -
DK FN9222R-15-06 3684 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 6.93000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK FN9260B-6-06 2372 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. - 17.00000 - - - - -
DK FN9264-4-06 1557 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. - 20.51000 - - - - -
DK FN9260-10-06 1211 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. - 17.27000 - - - - -
DK FN9260-4-06 702 1 Bulk - Schaffner EMC Inc. - 16.93000 - - - - -
DK FN9263-10-06 141 1 Tray - Schaffner EMC Inc. - 19.42000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PE0S0SZXC 120 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 51.55000 - - - - -
DK PE0S0DMXE 115 1 Bulk - TE Connectivity AMP Connectors - 45.16000 - - - - -
DK PE0S0SS6B 528 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 32.89000 - - - - -
DK PE0S0SBX0 179 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 22.16000 - - - - -
DK PE0S0DZXC 574 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 54.00000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 1-6609075-7 0 2 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 18.30000 - - - - -
DK 1-6609001-2 0 2 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 20.60000 - - - - -
DK 1-6609006-4 0 3 Box - TE Connectivity Corcom Filters - 11.44000 - - - - -
DK 1-6609208-7 0 1 Bulk - TE Connectivity Corcom Filters - 5.18000 - - - - -
DK 1-6609005-2 0 60 Box - TE Connectivity Corcom Filters - 15.21000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 703W-00/53 13067 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/52 5009 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/54 13262 1 Bulk - Qualtek - 1.88000 - - - - -
DK 703W-00/04 1981 1 Bulk - Qualtek - 1.35000 - - - - -
DK 703W-00/08 1031 1 Bulk - Qualtek - 1.35000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770W-X2/04 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-00/01 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-X2/10 71277 1 Bulk - Qualtek - 1.57000 - - - - -
DK 770W-X2/13 1379 1 Bulk - Qualtek - 1.57000 - - - - -
DK 770W-X2/11 0 5,000 Non-Stock Bulk - Qualtek - 0.86856 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 770W-X2/04 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-00/01 0 - Non-Stock Bulk - Qualtek - - - - - -
DK 770W-X2/10 71277 1 Bulk - Qualtek - 1.57000 - - - - -
DK 770W-X2/03 2889 1 Bulk - Qualtek - 1.57000 - - - - -
DK 770W-X2/11 0 5,000 Non-Stock Bulk - Qualtek - 0.86856 - - - - -